OUR SERVICE

Marketing Strategy

บริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด

สร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ให้มีทิศทาง ลำดับขั้น และเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน ไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยไม่คุ้มค่า โดยเน้นการวางกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ Marketing Funnel อีกทั้งยังช่วยให้แบรนด์สื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยการวิคราะห์คู่แข่ง และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของแบรนด์ รวมทั้งวางกลยุทธ์ในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้สื่อสารและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุดที่สุด